اعتکاف اولیها!

روز آخر نشسته بودیم که آمدند اعتکاف اولی ها را ثبت نام کردند . دعای ام داوود را که خواندند ، به همه‌ی اعتکاف اولی ها جایزه دادند.

توی دلم گفتم : من هم یک اعتکاف اولی دارم.و تو تکان خوردی.

جایزه‌ی تو را خدا برایت مهیا کرده ، پسر صبورم. اعتکاف اولی من! 

/ 0 نظر / 15 بازدید