بچه بز!!

من: مقداد جون اسم بچه گاو چیه مامان؟

مقداد: گوساله

من: آفرین پسرم!اسم بچه مرغ؟

مقداد: جوجه

من:اسم بچه اسب؟

مقداد: کره

من: اسم بچه گوسفند؟

مقداد؟ بره

من: آفرین پسر گلم.حالا اگه گفتی اسم بچه بز چیه؟

مقداد: شنگول و منگول و حبه انگور!

من:تعجب خنده قهقهه

/ 1 نظر / 57 بازدید
زیبا

[قهقهه] فدای این شیرین زبونیات![ماچ][قلب]